ปีรายงาน : วันที่รายงาน :  /  /  -  /  /  
     
of0
สรุปทางหลวงที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นและติดขัด ปี 2562
ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 23 ตุลาคม 2562
       
ขาเข้า
ขาออก
ระหว่าง
ใช้ระยะ
แก้ไขปัญหา
  
ครั้ง
แขวงการทาง
วันที่
เวลา
ทางหลวง
เลขที่
ชื่อสายทาง
เคลื่อน
เคลื่อน
จราจร
เคลื่อน
เคลื่อน
จราจร
กม.-กม.
ระยะทาง
เวลาแก้ไข
สลับช่อง
ใช้ทาง
สาเหตุ
หมายเหตุ
ที่
   
หมายเลข
ตอน
 
ที่ได้
ที่ได้ช้า
ติดขัด
ที่ได้
ที่ได้ช้า
ติดขัด
 
ยาว กม.
(นาที/ชม.)
ทางพิเศษ
เลี่ยง
   
1
เพชรบูรณ์ที่ 1
4 ต.ค. 2562
12.00 น.
2466
0100
โคกหนองม่วง - สักหลง
  
/
  
/
2+900
3+100
0.200
-
-
/
 อื่นๆ : ชุมนุมปิดถนน
 
2
เพชรบูรณ์ที่ 1
4 ต.ค. 2562
14.55 น.
2466
0100
โคกหนองม่วง - สักหลง
  
/
  
/
3+000
3+040
0.040
-
-
/
 อื่นๆ : ชุมนุมปิดถนน
ใช้เส้นทางเลี่ยงตามรูปภาพแนบ
3
นครราชสีมาที่ 2
11 ต.ค. 2562
18.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
   
/
 
36+500
39+500
3.000
-
/
-
 รถมาก
 
4
นครราชสีมาที่ 2
11 ต.ค. 2562
21.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
36+500
39+500
3.000
-
/
-
 รถมาก
 
5
นครราชสีมาที่ 2
12 ต.ค. 2562
08.30 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
   
/
 
36+500
39+500
3.000
4 ชั่วโมง
/
-
รถมาก
 
6
นครราชสีมาที่ 2
12 ต.ค. 2562
12.30 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
36+500
39+500
3.000
4 ชั่วโมง
/
-
รถมาก
 
7
นครราชสีมาที่ 2
12 ต.ค. 2562
15.30 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
    
/
36+500
39+500
3.000
3 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
8
นครราชสีมาที่ 2
12 ต.ค. 2562
18.30 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
36+500
39+500
3.000
3 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
9
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
10.45 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
 
/
 
/
  
89+900
94+300
4.400
12 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
10
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
13.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
 
/
 
/
  
89+900
100+600
10.700
12 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
11
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
14.20 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
 
/
 
/
  
89+900
95+600
5.700
12 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
12
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
16.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
 
/
 
/
  
36+500
39+500
3.000
6 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
13
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
16.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
 
/
 
/
  
89+900
95+600
5.700
12 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
14
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
17.30 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
 
/
 
/
  
89+900
100+600
10.700
12 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
15
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
18.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
 
/
 
/
  
89+900
100+600
10.700
12 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
16
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
20.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
 
/
 
/
  
89+900
95+600
5.700
12 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
17
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
20.45 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
 
/
 
/
  
89+900
94+300
4.400
12 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
18
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
21.30 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
36+500
39+500
3.000
6 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
19
นครราชสีมาที่ 2
14 ต.ค. 2562
22.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
  
/
  
89+900
94+300
4.400
12 ชั่วโมง
/
-
รถเต็มพื้นที่
 
 
Printed Date 23 / 10 / 2562 17 : 48
Page 1 / 1