ปีรายงาน : วันที่รายงาน :  /  /  -  /  /  
     
of0
สรุปทางหลวงที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นและติดขัด ปี 2562
ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2562
       
ขาเข้า
ขาออก
ระหว่าง
ใช้ระยะ
แก้ไขปัญหา
  
ครั้ง
แขวงการทาง
วันที่
เวลา
ทางหลวง
เลขที่
ชื่อสายทาง
เคลื่อน
เคลื่อน
จราจร
เคลื่อน
เคลื่อน
จราจร
กม.-กม.
ระยะทาง
เวลาแก้ไข
สลับช่อง
ใช้ทาง
สาเหตุ
หมายเหตุ
ที่
   
หมายเลข
ตอน
 
ที่ได้
ที่ได้ช้า
ติดขัด
ที่ได้
ที่ได้ช้า
ติดขัด
 
ยาว กม.
(นาที/ชม.)
ทางพิเศษ
เลี่ยง
   
1
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
00.00 น.
2
0203
มอจะบก - ไร่โคกสูง
/
  
/
  
100+962
103+000
2.038
-
-
-
  
2
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
00.01 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
53+000
54+000
1.000
-
-
-
  
3
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
00.01 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
-
-
  
4
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
14.30 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
/
-
  
5
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
15.30 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
/
-
  
6
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
16.30 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
/
-
  
7
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
16.30 น.
2
0205
โคกกรวด - นครราชสีมา
/
  
/
  
142+900
142+901
0.001
-
-
-
  
8
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
17.30 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
/
-
  
9
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
18.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
  
/
  
86+600
89+900
3.300
-
/
-
  
10
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
21.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
-
-
  
11
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
22.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
-
-
  
12
นครราชสีมาที่ 2
10 เม.ย. 2562
23.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
-
-
  
13
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
00.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
46+950
51+450
4.500
-
-
-
  
14
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
00.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
-
-
  
15
ขอนแก่นที่ 3
11 เม.ย. 2562
00.00 น.
2
0401
หนองแวงโสกพระ - พล
/
  
/
  
263+382
263+482
0.100
-
-
-
  
16
ขอนแก่นที่ 3
11 เม.ย. 2562
00.00 น.
2
0402
พล - บ้านไผ่
/
  
/
  
291+200
291+300
0.100
-
-
-
  
17
สิงห์บุรี
11 เม.ย. 2562
00.00 น.
32
0303
สิงห์เหนือ - โพนางดำออก
/
  
/
  
106+600
106+700
0.100
-
-
-
  
18
สระแก้ว
11 เม.ย. 2562
00.00 น.
348
0102
แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก
/
  
/
  
74+250
74+251
0.001
-
-
-
  
19
สระแก้ว
11 เม.ย. 2562
00.02 น.
348
0102
แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก
/
  
/
  
71+635
71+636
0.001
-
-
-
  
20
สระแก้ว
11 เม.ย. 2562
00.02 น.
3395
0203
โคคลาน - แก้วเพชรพลอย
/
  
/
  
115+500
115+550
0.050
-
-
-
  
21
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
00.10 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
    
/
35+772
43+353
7.581
-
/
-
  
22
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
00.10 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
    
/
46+950
51+450
4.500
-
/
-
  
23
นครปฐม
11 เม.ย. 2562
00.35 น.
4
0202
พระประโทน - สระกระเทียม
/
  
/
  
58+500
58+600
0.100
-
-
-
  
24
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
01.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
-
-
  
25
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
01.10 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
    
/
46+950
51+450
4.500
-
/
-
  
26
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
01.10 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
    
/
35+772
43+353
7.581
-
/
-
  
27
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
02.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
-
-
  
28
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
02.10 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
    
/
46+950
51+450
4.500
-
/
-
  
29
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
02.10 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
    
/
35+772
43+353
7.581
-
/
-
  
30
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
03.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
53+000
54+000
1.000
-
-
-
  
31
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
03.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
    
/
86+600
89+900
3.300
-
-
-
  
32
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
03.00 น.
2
0203
มอจะบก - ไร่โคกสูง
/
  
/
  
100+962
103+000
2.038
-
-
-
  
33
นครราชสีมาที่ 2
11 เม.ย. 2562
03.00 น.
2
0205
โคกกรวด - นครราชสีมา
/
  
/
  
142+900
142+901
0.001
-
-
-
  
34
ขอนแก่นที่ 3
11 เม.ย. 2562
03.00 น.
2
0401
หนองแวงโสกพระ - พล
/
  
/
  
263+382
263+482
0.100
-
-
-
  
35
ขอนแก่นที่ 3
11 เม.ย. 2562
03.00 น.
2
0402
พล - บ้านไผ่
/
  
/
  
291+200
291+300
0.100
-
-
-
  
36
นครปฐม
11 เม.ย. 2562
03.00 น.
4
0202
พระประโทน - สระกระเทียม
/
  
/
  
58+500
58+600
0.100
-
-
-
  
Printed Date 24 / 4 / 2562 9 : 41
Page 1 / 83